JobCompleet: Postbus 41, 2900AA, Capelle aan den IJssel. E-mail: job@JobCompleet.nl Tel: 010- 4388 519
JobCompleet is partner voor het bedrijfsleven,
UWV en Gemeenten voor werkzoekenden met een ‘afstand’ tot de arbeidsmarkt. 
Wij beschikken de juiste combinatie van instrumenten, ervaring en infrastructuur voor deze projecten.
Daarnaast hebben wij intensieve samenwerking met Sociale Werkplaats Bedrijven door het hele land.
 • Home
 • Werkgever
 • IRO
 • Alg. Voorwaarden
 • Vacature
 • Contact
Werk vinden is niet altijd makkelijk...
JobCompleet
biedt u veel meer:
Begeleiding bij
arbeids-
ongeschikheid
Begeleiding bij
outplacement
Bij ziekte-
verzuimreductie
Bij loopbaan-begeleiding
Trainingen en workshops
Directe en heldere aanpak

JobCompleet doet het anders:

Wij dragen eerst zorg voor een werksituatie, van waaruit de re-integratie inspanningen worden vormgegeven.

JobCompleet biedt met behulp van leerwerkplaatsen de mogelijkheid om arbeidsritme en werkvaardigheden op te doen om zo uw werknemer/werkzoekende met succes naar een nieuwe baan te begeleiden.
JobCompleet heeft een groot netwerk van gespecialiseerde coaches en een breed bedrijvennetwerk door het hele land, dat uitermate geschikt is om uw arbeidsongeschikte/boventallige werknemer en uitkeringsgerechtigde te begeleiden naar een nieuwe werkplek.
 

Elke werkgever heeft behoefte aan getalenteerde en gemotiveerde werknemers.

JobCompleet voorziet u in die behoefte.

Daarnaast is JobCompleet gespecialiseerd om uw boventallige en/of arbeidsongeschikte 
personeel vanuit de wetgeving juist te re-integreren naar een ander passend werk.

JobCompleet ondersteunt u bij:


 1. Re-integratie spoor2: Het plaatsen van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) bij een ander passend werkgever en/of onderzoeken de interne herplaatsingsmogelijkheden in uw bedrijf.
 2. Klik hier voor meer informatie over Re-integratie Spoor2

 3. Outplacement: het plaatsen van uw medewerker(s) bij een nieuwe werkgever.
 4. Klik hier voor meer informatie over Outplacement

 5. Test & Diagnose: is INOVAT gecertificeerd om arbeidskundige onderzoeken uit te voeren voor allerlei re-integratietrajecten

 6. Deskundige begeleiding en de juiste maatwerkstappen volgens de regel- en wetgeving. Focus op voorkomen van alle loonsancties van het UWV.

 7. Trainingen & Workshops: diverse mogelijkheden om medewerkers verder te helpen in hun loopbaan.
  Het vervullen van vacatures: wij bieden u geschikt en gemotiveerd personeel.

Top

JobCompleet Re-integratie Instrumenten:

· Werkgeversbenadering voor (moeilijk plaatsbare) werkzoekenden: Jobhunting/Jobcoach.
· Uitgebreide intake en rapportages met plan van aanpak
· Test en Diagnose instrumenten
· Scholing en training                     
· Arbeidsdeskundig onderzoek      
· Plaatsing en Nazorg                     
· Leerwerkplek en ontwikkelafdeling
· Coaching en begeleidingsgesprekken
· Tijdige rapportagemomenten
Top

JobCompleet Onderscheidende Factor:

· Maximale kostenefficiency
· Observatie, Test en Diagnose
· Traject waar werk zowel middel als doel is                              
· Arbeidsdeskundige expertise en intensieve marktbenadering      
· Vast aanspreekpunt voor werkgever en werknemer
· Plaatsingsresultaten die zich ruim boven het marktgemiddelde bevinden.
· Een groot werkgeversnetwerk (zonodig detachering/uitleencontract)
· 1 Loket/partner voor al uw vragen en instrumenten m.b.t. re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding. 
· Kennis van de wetgeving en beleidsvoering van het UWV

Hiermee is JobCompleet voor u een slagvaardige en kostenefficiënte partner in re-integratie.
Top

Ondersteuning bij Ziekteverzuim:

Door onze directe en heldere aanpak zijn onze deskundigen in staat om in een vroeg stadium de regie in uw verzuimproces te ondersteunen en indien nodig over te nemen. Zieke medewerkers worden derhalve niet onnodig lang in het ziekteproces gehouden.

Wij kunnen de werkgever zelfs van dienst zijn voordat er sprake is van verzuim in de organisatie, want ook in het voorkomen van verzuim levert JobCompleet een belangrijke bijdrage. Bovendien is de positie van de werknemer en de problemen die hij ondervindt bij een vroegtijdige Re-integratie bij ons bekend. Wij hebben veel ervaring met Re-integratie van zieke werknemers in de eerste twee ziektejaren.

Mede door de korte lijnen in de organisatie is snel en effectief handelen mogelijk.
Door haar adequate en deskundige werkwijze verdient JobCompleet haar kosten voor de werkgever veelal dubbel en dwars terug!
Top

Interesse?
Wilt u meer informatie over onze producten? Onze accountmanagers maken graag een afspraak met u. Neem contact met ons op via het hoofdkantoor of bel direct met uw
re-integratie accountmanager op: 06-144 081 23

De basis van het IRO-traject bij JobCompleet is intensieve persoonlijke begeleiding

IRO (Individuele Re-integratieovereenkomst): 


Voor klanten van UWV bestaat sinds 1 januari 2004 de mogelijkheid zelf een traject naar werk samen te stellen. U kunt daarin zelf bepalen welke Re-integratiebureau u daarbij ondersteunt. Met die organisatie sluit u een Individuele Re-integratieovereenkomst, de IRO.

Waarom JobCompleet?

JobCompleet is een Re-integratiebedrijf met jarenlange ervaring. JobCompleet heeft veel contacten met werkgevers en kent de lokale arbeidsmarkt goed. Daardoor hebben we inzicht in (komende) vacatures en kunnen klanten gericht gebruik maken van ons netwerk. Uw kansen en arbeidsmarktproblemen worden uitvoerig geanalyseerd als basis van een succesvol Re-integratieplan. Deze mix van menselijkheid en deskundigheid onderscheidt onze werkwijze.
Top

Persoonlijke begeleiding?

De basis van het IRO-traject bij JobCompleet is intensieve persoonlijke begeleiding. In de eerste maanden heb je wekelijks een persoonlijk gesprek met je coach. Daarnaast kunnen allerlei onderdelen deel uitmaken van het trajectplan: beroepenoriëntatie, actieve bemiddeling naar werk, stages, personal coaching, of indien nodig andere vormen van training of scholing. Sommige trainingen worden als thema behandeld in onze Jobcenters. Onze coaches zijn betrokken en deskundig, en creatief in het vinden van nieuwe mogelijkheden.
Top

Wat biedt JobCompleet?

Bij JobCompleet kunt u kiezen uit een uitgebreid aanbod aan producten. Hierbij houden we rekening met uw wensen en de mogelijkheden. Samen met u bespreken we hoe we een kansrijk Re-integratieplan het beste kunnen inrichten.
Top

Interesse?
Wilt U meer informatie over onze producten? Onze accountmanagers maken graag een afspraak met u. U kunt contact opnemen met het hoofdkantoor via job@jobcompleet.nl

Wilt U de 'Algemeene Voorwaarden' Downloaden? Klik hier voor het hele document.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht of overeenkomst
ter zake levering van goederen en/of diensten door JobCompleet aan derden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking daarvan. Onder "Algemene Voorwaarden" worden verstaan de onderhavige bepalingen. 
Onder JobCompleet wordt verstaan het bedrijf dat deze voorwaarden hanteert:

1. Algemeen
1.1 Onder "Algemene Voorwaarden" worden verstaan de onderhavige bepalingen.
1.2 Onder JobCompleet wordt verstaan het bedrijf dat deze voorwaarden hanteert.
1.3 Onder de opdrachtgever wordt verstaan degene die al dan niet op grond van een contract gebruik maakt van de diensten van JobCompleet.
1.4 Onder "offerte" wordt verstaan elk mondeling of schriftelijk aanbod van JobCompleet om een overeenkomst met haar aan te gaan.
Top

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht of overeenkomst ter zake levering van goederen en/of diensten door JobCompleet aan derden, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking daarvan.
2.2 JobCompleet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen zullen via de geëigende media aan de opdrachtgever bekend gemaakt worden en treden in werking dertig dagen na bekendmaking of op een latere in de bekendmaking vermelde datum;
2.3 Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door JobCompleet zijn aanvaard;
2.4 Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover JobCompleet de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aanvaard.
Top

3. Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Prijsaanbiedingen zijn exclusief B.T.W.
3.2 De opdrachtgever is verplicht de ten behoeve van de offerte gemaakte redelijke kosten te vergoeden, indien partijen naar aanleiding van de door de opdrachtgever verzochte offerte geen overeenkomst hebben gesloten.
3.3 Bindende overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever, en/of doordat daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht.
Top

4. Prijzen
4.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het moment van de (vrijblijvende) offerte en/of opdracht geldende prijzen.
4.2 De opdrachtgever heeft het recht om deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden binnen vijf dagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging van een prijsverhoging.
4.3 De B.T.W. is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Top

5. Wijziging in de opdracht
5.1 Wijziging in de oorspronkelijke overeenkomst door of namens de opdrachtgever aangebracht is alleen na schriftelijke toestemming van JobCompleet mogelijk, waarbij JobCompleet gerechtigd is om eventuele stijging van haar kosten, in verhouding tot haar oorspronkelijke prijsopgave, door te berekenen.
5.2 Onverminderd het gestelde in lid 1 van dit artikel heeft JobCompleet het recht om bij annulering of wijziging van deze overeenkomst door of namens opdrachtgever (een boete van) 100% van de factuurwaarde en/of geoffreerde prijs en/of overeengekomen prijs in rekening te brengen bij de opdrachtgever, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
5.3 Voor overschrijding van de levertijden door JobCompleet als gevolg van wijzigingen in deze overeenkomst door of namens de opdrachtgever, aanvaardt JobCompleet geen aansprakelijkheid.
Top

6. Aflevering
6.1 De opgegeven termijnen waarbinnen de diensten moeten worden geleverd door JobCompleet zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
6.2 Bij niet-tijdige levering van de dienst dient JobCompleet schriftelijk in gebreke te worden gesteld op een termijn van 5 dagen.
6.3 De leveringstermijn loopt vanaf de dag dat de overeenkomst schriftelijk is bevestigd door JobCompleet, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
6.4 JobCompleet behoudt zich het recht voor om ingeval van gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de aflevering van onderdelen van de samengestelde opdracht, terzake deze levering een factuur te versturen, welke door opdrachtgever dient te worden voldaan binnen de betalingstermijn als hieronder omschreven in artikel 10.1.
Top

7. Klachtentermijn / Onderzoeksplicht
7.1 De opdrachtgever is gehouden binnen een termijn van twee weken na (af)levering van de dienst te onderzoeken of de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
7.2 Klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van JobCompleet worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen een termijn van 5 dagen na het verstrijken van de uitvoeringstermijn als genoemd in lid 1, door opdrachtgever of diens ondergeschikte middels een aangetekend schrijven aan JobCompleet kenbaar worden gemaakt. Niet-nakoming van deze termijn doet ieder klacht- of reclamerecht vervallen.
Top

8. Eigendom van de opdrachtgever
8.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die JobCompleet door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van deze overeenkomst zijn toevertrouwd moet JobCompleet dezelfde zorg doch niet meer dan dat aanwenden die zij dienaangaande voor haar eigen zaken aanwendt;
8.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden gestelde, draagt de opdrachtgever voor bedoelde zaken het risico. Dit risico kan ondermeer bestaan uit diefstal, vermissing, vergaan, vervreemding, verduistering of bezwaring. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
Top

9. Kosten/Opschorting
9.1 In navolgende gevallen is de opdrachtgever in verzuim en heeft JobCompleet de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht haar verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting:
a. indien opdrachtgever één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt;
b. indien opdrachtgever zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
c. indien opdrachtgever failliet wordt verklaard;
d. indien opdrachtgever (onderdelen van) zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
e. indien op het vermogen van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd;
f. indien de opdrachtgever zich op de overmacht beroept.
9.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn de opdrachtgever en JobCompleet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijk in gebreke stelling zijn verplichtingen niet nakomt.
9.3 Indien een partij gebruik maakt van het in het voorafgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding.
9.4 Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever verschuldigd alle kosten welke JobCompleet maakt tot inning van de aan JobCompleet verschuldigde bedragen tot verzekering van haar rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen onverminderd de bevoegdheid van JobCompleet om daarenboven vergoeding te vragen van schades, kosten en interesten, welke voor JobCompleet voortvloeien uit niet, niet-tijdige, of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de onderhavige overeenkomst.
9.5 Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau-, en afwikkelingskosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 600,-- zullen bedragen.
9.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan JobCompleet verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke JobCompleet aan de opdrachtgever verschuldigd mocht zijn.
Top

10. Betaling / Eigendomsvoorbehoud
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening, ten kantore van JobCompleet of de op de door JobCompleet aan te wijzen bank/girorekening.
10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de opdrachtgever aan JobCompleet een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand.
10.3 Indien het factuurbedrag hoewel opeisbaar niet of niet geheel is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijnen zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. JobCompleet is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. JobCompleet houdt de bevoegdheid de betalingstermijn eenzijdig te verlengen.
10.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.5 Eigendom van de door JobCompleet aan de opdrachtgever afgeleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over als deze alles heeft voldaan wat JobCompleet uit hoofde van alle overeenkomsten met de opdrachtgever en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
10.6 Bij niet nakoming door de opdrachtgever van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum, heeft JobCompleet het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen JobCompleet en opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingrechten. Tevens worden bij niet nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering alle, ook niet opeisbare, vorderingen van JobCompleet op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
10.7 Opdrachtgever is steeds gehouden des verzocht deugdelijke betalingszekerheid te stellen voor hetgeen JobCompleet op enig moment te vorderen zal hebben.
Top

11. Overmacht (Niet toerekenbare tekortkoming / recht tot weigering)
11.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van JobCompleet opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door JobCompleet niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.2 Indien JobCompleet bij het intreden van de overmacht aan haar verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is JobCompleet gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
11.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan JobCompleet zijn toe te rekenen.
11.4 JobCompleet behoudt zich het recht voor een opdracht niet of niet verder uit te voeren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien: het te bewerken, respectievelijk te verwerken, respectievelijk te verzenden bestand naar inhoud, vorm of doel strijdig blijkt te zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde, de goede zeden, of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen, in al welke gevallen de opdrachtgever wel gehouden is tot vergoeding van kosten, schaden en renten aan JobCompleet.
Top

12. Onvoorziene omstandigheden
12.1 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat de opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid nakoming door JobCompleet niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van een der partijen de overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk ontbinden.
12.2 Onder voorziene omstandigheden worden in elk geval niet verstaan geringe percentages van afwijking in het aantal bewerkte adressen alsmede andere afwijkingen, voor zover deze de aanvaarde normen van een vergelijkbare bedrijfstak niet overschrijden.
Top

13. Aansprakelijkheid
13.1 JobCompleet aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert.
13.2 Indien de verzekeraar van JobCompleet om enige reden niet tot uitkering overgaat is, indien JobCompleet toerekenbaar tekort is geschoten, de aansprakelijkheid van JobCompleet beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend Euro). JobCompleet is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
13.3 In afwijking van het gestelde in lid 1 en 2 zal JobCompleet nimmer aansprakelijk zijn voor werkzaamheden en daden van de ter uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde leveranciers/derden, indien JobCompleet in de desbetreffende offerte en/of overeenkomst aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst van de leveranciers zal bedienen. Wel zal JobCompleet waar nodig behulpzaam zijn bij afhandeling van eventuele claims van eventuele opdrachtgevers jegens genoemde leveranciers.
13.4 In afwijking van lid 1 en 2 aanvaardt JobCompleet voorts geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een herstelling of verandering aan het goed na levering van het goed verricht door de opdrachtgever of diens ondergeschikten, schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever of één van diens ondergeschikten.
13.5 Ingeval van onrechtmatige daad van JobCompleet of diens ondergeschikten is JobCompleet slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot € 25.000,-- (zegge vijfentwintigduizend Euro).
13.6 JobCompleet is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
13.7 Met inachtneming van het in artikel 13 lid 1 bepaalde gelden de in dit artikel opgenomen beperkingen niet indien de schade gevolg is van opzet of grove schuld van JobCompleet of haar leidinggevende ondergeschikten.
Top

14. Vrijwaring
14.1 Voor zover het door de opdrachtgever niet naleven van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen ten gevolge zou hebben dat JobCompleet jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de opdrachtgever zich hierbij JobCompleet voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever JobCompleet tegen gerechtelijke acties en/of vorderingen van derden die samenhangen met de inhoud van drukwerk, de afbeelding van een handtekening of logo of andere te verwerken materialen en/of teksten op grond van het feit dat dit in strijd zou zijn met de wettelijke bepalingen. Alle kosten die in dit verband ontstaan zullen door de opdrachtgever worden gedragen.
14.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schades, inclusief bedrijfsschades en kosten.
Top

Links naar andere websites
JobCompleet
biedt u veel meer:
Begeleiding bij
arbeids-
ongeschikheid
Begeleiding bij
outplacement
Ondersteuning bij ziekte-
verzuimreductie
Ondersteuning bij loopbaan-begeleiding
Trainingen en workshops
Directe en  heldere aanpak

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. JobCompleet heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het plaatsen van links door JobCompleet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links met informatie en vacatures 

  Arbeidsmarkt & Vacatures
AgriHolland Site met vacatures voor agrarisch personeel
Archief-school Site met vacatures in het archiefwerk
Bouwlinks Site met vacatures in de bouw
Care4Cure Site met vacatures voor medisch personeel
communicatiecoach.com Site met vacatures op het gebied van marketing & communicatie
Computable.nl Site met vacatures voor ICT-ers
CVBank.nl Plaats uw cv op internet
De Nationale Vacaturebank Site met vacatures
Infopunt Zorg Site met vacatures in de zorg
intermediair.nl Site met vacatures voor hoger opgeleiden
JobbingMall.nl Site met vacatures
Jobcenter Site met vacatures
Jobnews Site met vacatures
Jobplaza Site met vacatures
JobPool.nl Site met vacatures
Jobtrack.nl Site met vacatures
maritiemevacaturebank.nl Site met vacatures voor zeevarenden
medischevacaturebank.nl Site met vacatures voor medisch personeel
MegaJobs Site met vacatures
Monsterboard.nl Site met vacatures
MSN Carriere & Studie Arbeidsmarktportal van MSN
Nederlands Bakkerij Centrum Site met vacatures in de bakkerij
Onderwijsvacaturebank.nl Site met vacatures in het onderwijs
Popinstituut Site met vacatures in de muziekindustrie
Recht.nl Site met vacatures voor juristen
Taalunieversum Site met vacatures voor mensen die zich bezig houden met de Nederlandse taal
Vacant Site met vacatures
vacature.overzicht.nl Site met vacatures
Vacaturebank AcademicTransfer Site met vacatures voor academici
vacaturebank.nl Site met vacatures
Vacaturekrant .nl Site met vacatures
Vacaturewijzer Basisonderwijs Site met vacatures in het basisonderwijs
Vrijwilligerscentrale Site met vacatures in het vrijwilligerswerk
werkenhetrijk.nl Site met vacatures bij de overheid
WorldMatch Site om online te solliciteren
www.bouwvacatures.nl Site met vacatures in de bouw
www.cadjobs.nl Site met vacatures voor CAD-specialisten
Ziekenhuis.nl Site met vacatures in ziekenhuizen
   
  Testen
123test.nl Site met diverse testen
Beroepskeuzetest.nl Site met diverse testen
Fontys Hogescholen Interessetest
Food for Thought Informatie over uw levensbestemming
Intermediair Site met diverse testen
Jobnews.nl beroepseuzetest Beroepskeuzetest van Jobnews
MijnPersoon.nl Persoonlijkheidstest
NTI Online beroepskeuzetest
Studie!nfo.nl Site met diverse on-line persoonlijkheids testen
Testheaven.nl Site met diverse testen
www.testmijniq.nl Site met diverse testen
  Uitkering
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Voorheen het arbeidsbureau, eerste loket voor uitkeringen
Uitvoering Werknemers Verzekeringen (UWV) Voorheen de bedrijfsverenigingen en later de uitvoeringsinstellingen. UWV speelt een centrale rol in beoordeling en subsidiëring van Re-integratie-activiteiten.

Wilt u een nieuwe link toevoegen of een verouderde link rapporteren, stuur een e-mail naar job@JobCompleet.nl

Top

Contact Formulier
JobCompleet Postbus 41
2900AA
Capelle a/d IJssel
Email job@JobCompleet.nl
Tel:
010- 4388 519
     Verplicht Veld Graag uw voornaam en achternaam.

    Verplicht Veld. Ongeldig adres.

Verplicht Veld. volledig nummer invullen.
  Verplicht Veld. Uw bericht is te lang. Uw bericht is te kort. Bedankt voor het invullen.


Verplicht Veld. Ongeldig Antwoord. Ongeldig Antwoord.

JobCompleet © Copyright 2013

J&Y Webdesign